Rólunk

„Közösség, tér, település" képzési program

A „Közösség, tér, település” képzési program megvalósításának lehetősége a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: kormányhatározat) 7. pontjából ered: 

„A Kormány (…) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljének minél szélesebb körű alkalmazása érdekében támogassa a közművelődési szakember képzés keretében alkalmazható oktatási segédanyag elkészítését, továbbá az abban foglaltak gyakorlati elsajátítását biztosító szakmai gyakorlat rendszerének működtetését”.

A fenti idézet szerinti oktatási segédanyag (jegyzet) jelenleg szerkesztés alatt áll, tartalma 2019. júniusában lesz szélesebb kör számára megismerhető. Elektronikus változata 2019. augusztusában, nyomtatott kiadása 2019. szeptemberében jelenik meg.

A képzési program finanszírozása három tanévre (2019/2020, 2020/2021 és 2021/2022) biztosított. Megvalósítója a Közös Pontok Közösség- és Településfejlesztő Nonprofit Kft., elsődleges szakmai partnere a Makovecz Imre Alapítvány. A képzés elvégzéséről a Közös Pontok Nkft. és az Alapítvány közös tanúsítványt ad a résztevőknek.

A képzési program résztvevői elsődlegesen alapképzésben részt vevő közösségszervező és építész hallgatók, másodsorban – szabad helyek esetén – a közösségi és civil szakértő, a kulturális mediáció, a humánökológus és további rokonterületek mesterképzéseiben részt vevő hallgatók. Az alapképzésben részt vevők legalább másodévesek kell legyenek. A képzési programban különböző képzőintézmények hallgatói vesznek részt, egy-egy képzési csoport létszáma legfeljebb 20 fő. Az első évben két képzési csoport indul egymással párhuzamosan, később az összesen 40 fős létszám bővíthető.

A projekt a közösségszervező és építész képzést folytató felősoktatási intézményekkel szoros együttműködésben valósul meg. Az együttműködés lényegi szempontja, hogy a „Közösség, tér, település” képzési programnak miképpen illeszkedik az adott felsőoktatási intézmények képzési rendszerébe.

A Képzési Program céljai

 • A közösségekre alapozott településfejlesztés szemléletének és gyakorlatának elsajátítása. Ennek főbb elemei az alábbiak:
  • egy település, nagyobbak esetében egy városrész egészében való gondolkodás képessége (egy-egy új kulturális tevékenynek, közösségi folyamatnak, épületnek mind illeszkednie kell a település társadalmi-gazdasági történetiségéhez és jelenéhez, ahogyan az épített és természeti környezetéhez is), 
  • a bármiféle szakértői (közösségi művelődési, építészi) szándék érintettekkel való megbeszélésének, egyeztetésének, megvitatásának képessége, a helyi polgárok és valóság iránti alázat, 
  • arra való képesség, hogy úgy tudják formálni a polgárok művelődési, esztétikai igény(esség)ét, hogy az ezt szolgáló munkájuk alapja ne a saját szakmai-művészeti céljaik, hanem a polgárok igényei, szükségletei legyenek.
 • A közösségszervező és építész hallgatók ismerjék meg egymás szakterületeit, a szakmák alapelveit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolódásaikat. Ennek részeként
  • a közösségszervező hallgatók ismerjék meg a tér (ideértve az épület és a városszerkezet) közösségre, közösségi kapcsolatokra és a kulturális folyamatokra való hatását és tudják, hogy adott esetben miképpen alakíthatók ki, illetve -át azok, továbbá
  • az építész hallgatók ismerjék meg a kulturális-közösségi szemléletű (funkcionális) tervezés szempontjait és tudják, hogy mikor, milyen célból és várható eredménnyel vonhatók be közösségi szakemberek a tervezési folyamatokba.
 • Szakterületközi együttműködések, közös projektek generálása (a képzésen való részvételt követően is maradjon meg a résztvevők közötti szakmai együttműködés). 
 • A „Közösség, tér, település” képzési program mindezzel hozzá kíván járulni Makovecz Imre, Beke Pál és Varga A. Tamás, továbbá az egykori „nyitott ház kollégium” szellemiségének továbbörökítéséhez, a mai korra értelmezve, adaptálva azokat.

A Képzési Program elemei​

A „Közösség, tér, település” képzés három fő részből áll:
 • nyári építőtáborok: egy hét alatt megépíthető faépítmény közös felépítése vagy más, egy hét alatt megvalósítható építési-építészeti folyamat megvalósítása (pl. használaton kívüli közösségi tér alapvető használhatóvá tétele), az első évben (2020 nyara) kevesebb, a továbbiakban több helyszínen (a „közös” alatt a közösségszervező és építész hallgatók, továbbá az építések helyszínéül szolgáló település(rész)ek lakosai értendők), 
 • közösségi tervezések:
  • lakossági interjúk, fórumok: az építések helyszínéül szolgáló település(rész)ek lakosaival való, számos alkalomból álló közös gondolkodások, tervezések, amelyek keretében meghatározásra kerülnek a közösségi igények és szükségletek, többek között azok, amelyekre egy-egy faépítmény vagy más, egy hét alatt megvalósítható építési-építészeti folyamat lehet a válasz,
  • tervezői munka: a nyári építőtábor keretében megvalósítandók építészeti megtervezése és lakosokkal való többszöri egyeztetése,
 • elméleti képzés: közösségi művelődési, település- és közösségfejlesztési, továbbá építészeti ismeretek átadása, felkészítés a közösségi tervezési folyamatban való részvételre.
Close Menu